CFTC thêm 45 website vào danh sách đỏ cảnh báo

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã bổ sung thêm 45 website chưa đăng ký vào Danh sách Thiếu Đăng ký (Danh sách đỏ).

Danh sách đỏ của CFTC đã được đưa ra vào năm 2015 và hiện tại, số lượng tổ chức trong danh sách đã vượt quá 240. Khi CFTC xác định thông qua điều tra hoặc điều tra công khai rằng một công ty đang tham gia vào các hoạt động yêu cầu đăng ký mà không cần đăng ký, chẳng hạn như giao dịch quyền chọn nhị phân, cặp tiền tệ hoặc các sản phẩm khác, công ty đó sẽ được đưa vào danh sách.

Theo Đạo luật Trao đổi Hàng hóa của Hoa Kỳ, các bên trung gian trong ngành công nghiệp phái sinh phải đăng ký với CFTC. “Người trung gian” có nghĩa là một người hoặc công ty hành động thay mặt cho một bên khác trong giao dịch tương lai, hoán đổi hoặc quyền chọn. Tùy thuộc vào bản chất hoạt động của họ, các bên trung gian cũng có thể phải tuân theo các nghĩa vụ tài chính, công bố thông tin, báo cáo và lưu giữ hồ sơ khác nhau. Một số công ty đáp ứng một số trường hợp ngoại lệ hoặc miễn trừ và được miễn đăng ký. Tuy nhiên, các tổ chức được liệt kê trong Danh sách đỏ không đáp ứng các tiêu chí về ngoại lệ hoặc miễn trừ các yêu cầu đăng ký.

Ian McGinley, Giám đốc Bộ phận Thực thi của CFTC cho biết: “Trong gần 10 năm, CFTC đã đưa các tổ chức vào Danh sách đỏ có khả năng gây ra thiệt hại kinh tế không thể khắc phục đối với công chúng Mỹ cả tin.” tất cả khách hàng kiểm tra Danh sách đỏ trước khi giao dịch. Liệt kê các tổ chức. Nếu khách hàng chọn giao dịch với các công ty chưa đăng ký hoạt động bên ngoài Hoa Kỳ, tài sản của họ sẽ không được bảo vệ.”

Dưới đây là 45 website mới được thêm vào Danh sách đỏ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *